Przekonaj się jak smaczny może być każdy dzień!

zamów dietę

REGULAMIN KONKURSU – „LOCALNY CATERING – BYĆ KOBIETĄ”

REGULAMIN KONKURSU – „LOCALNY CATERING – BYĆ KOBIETĄ”

Regulamin konkursu Localny Catering – być Kobietą”

§1. Postanowienia ogólne

 1. „Organizatorem” Konkursu i „Przyrzekającym” nagrody w konkursie „Localny Catering – być Kobietą”, zwanego dalej „Konkursem” jest B&S Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Kościuszki 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 6292484277 e-mail: biuro@localnycatering.pl
 2. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. Organizator może zażądać oświadczeń i zgód potwierdzających spełnienie warunków udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie ich na adres Organizatora. W przypadku nieotrzymania ich przez Organizatora, Organizator może uznać, że oświadczenie to w ogóle nie zostało złożone, co będzie wiązało się z wykluczeniem tej osoby z grona Uczestników Konkursu.
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook oraz Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zwalnia w pełni Meta Inc. z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Uczestnika.
 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki określone w § 2, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2;
  2. Profilu firmowym – należy przez to rozumieć stronę Organizatora w portalu społecznościowym Instagram oraz Facebook, pod adresem: https://www.instagram.com/localny_catering/ , https://www.facebook.com/localnycatering
  3. Wpisie konkursowym – należy przez to rozumieć post na profilu użytkownika na Instagramie oraz Facebooku, informujący o Konkursie i wskazujący Zadanie Konkursowe;
  4. Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć komentarz dodany przez Uczestnika, za pomocą natywnej funkcji komentarzy portalu Facebook pod postem lub insta Stories dodanego na swoim profilu (publicznym) – Wpisem konkursowym na Fanpage’u, zawierający rozwiązanie Zadania Konkursowego;
  5. Zadaniu Konkursowym – należy nadać mu znaczenie określone w § 3 ust. 3.


§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1. posiadanie przez Uczestnika Konkursu zweryfikowanego konta w internetowym portalu społecznościowym Instagram lub Facebook („Konto”);
  2. prawdziwość podanego w Koncie imienia, nazwiska i daty urodzenia;
  3. utrzymywanie aktywności Konta przez cały okres trwania Konkursu;
  4. przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia
 2. Uczestnik, który nie ukończył w dniu dokonywania Zgłoszenia 16. roku życia, obowiązany jest uzyskać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Konkursie.
 3. Uczestnik taki jest obowiązany niezwłocznie przedstawić potwierdzenie zgody w formie dokumentowej na pierwsze żądanie Organizatora. Zgłoszenia Uczestników, którzy nie ukończyli 16 roku życia nie będą uwzględniane w Konkursie.

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs odbywa się w terminie od 8.03.2023 r. do 15.03.2023 r.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Udział w Konkursie polega na dodaniu kreatywnego instastories (zdjęcie lub filmik) na swój profil, na instagramie oraz oznaczenie na insta stories Localnego Cateringu (@localny_catering) lub dodanie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku – zawierające odpowiedź na pytanie zawarte w poście konkursowym.
 4. Zgłoszenie stanowi oświadczenie woli wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do osobistego działania.
 6. Każdy uczestnik może zamieścić kilka postów.

§ 4. Wyłanianie zwycięzców i nagrody

 1. Organizator spośród wszystkich Zgłoszeń biorących udział w Konkursie wybierze laureata („Zwycięzcę”), który wykaże się największą oryginalnością i kreatywnością zamieszczonego zgłoszenia.
 1. Zgłoszenie spełniające kryteria są określone w §4 pkt 6.
 2. Każdy z Uczestników może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie.
 3. Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jeden raz podczas trwania całego Konkursu.
 4. Organizator przyznaje Zwycięzcy nagrodę, którą jest konsultacja online z dietetykiem (do 45 min) oraz dobrana przez dietetyka 3-dniowa dieta testowa Localnego Cateringu („Nagroda”).
 5. Zwycięzcę Konkursu wyłania i ogłasza Organizator.
 6. Dokonując wyboru, Organizator kieruje się kryteriami takimi jak kreatywność i oryginalność „Zgłoszenia”.
 7. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej osobiście niezwłocznie po ogłoszeniu wyników
 8. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza zgodę na publikację danych zwycięzcy Konkursu zgodnie z regulaminem.
 9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
 10. W wypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie do 18.03.2023 r. do godziny 15:00 traci on prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.
 11. Organizator zastrzega możliwość dostarczenia Nagrody wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie dalej niż zasięg dowozów Lokalnego Cateringu.
 12. Nieodebranie przez Zwycięzcę nagrody lub gdy Zwycięzcą zostanie Uczestnik, któremu stosownie do postanowień niniejszego regulaminu Nagroda nie przysługuje, skutkuje wygaśnięciem prawa do tej Nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.
 13. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz gdy Uczestnik wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, Nagroda wygrana przez danego Uczestnika w Konkursie przepada, a Organizator nie jest zobowiązany do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu.
 14. Organizator oświadcza, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) Nagroda przyrzeczona w niniejszym Konkursie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


§ 5. Prawa autorskie

 1. Publikując Zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem i nie narusza on w żaden sposób praw osób trzecich. ̇
 2. Uczestnik, publikując Zgłoszenie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zgłoszenia, które jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od obciążeń na rzecz podmiotów trzecich.
 1. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenia w ust. 1 lub 2 okazały się̨ niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, Zgłoszenie podlega dyskwalifikacji. Jeżeli na jego podstawie została zrealizowana Nagroda, Zwycięzca zobowiązany jest do zwrotu równowartości przyznanej przez Organizatora Nagrody.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że udziela Organizatorowi wyłącznej, nieodwołalnej, przenoszalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji, obejmującej wielokrotne oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:
 3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w tym również z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych;
  3. w zakresie rozpowszechniania innego niż w lit.c – wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie utworu do pamięci komputerów i serwerów, sieci komputerowych, do sieci Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, przekazywanie lub przesyłanie utworu pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;
  4. w zakresie wykorzystania jako znak słowny lub pochodny znak słowno-graficzny – wykorzystywanie przez Organizatora jako markę (nazwę) wydarzeń własnych Organizatora lub firmę podmiotu, publiczne oznaczanie wydarzeń i cyklu wydarzeń organizowanych przez Organizatora tym utworem, aplikowanie i uzyskiwanie praw ochronnych na utwór, przygotowywanie znaków graficznych, słowno-graficznych opartych o utwór.
 4. Uczestnik zezwala Organizatorowi nieodpłatnie wykonywanie praw zależnych i dalsze zezwalanie na ich wykonywanie podmiotom trzecim.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie ze Zgłoszeń w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika i zobowiązuje się do niewykonywania swoich osobistych praw autorskich.
 6. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
 7. W związku z udzieleniem licencji Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia do Organizatora lub względem osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

§6. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji dotyczących sposobu funkcjonowania Konkursu lub naruszeń Regulaminu, na piśmie pod rygorem nieważności na adres B&S Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza w terminie do 7 dni od ogłoszenia zwycięzcy.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz link do jego Zgłoszenia, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
 3. Organizator Konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej rozwiązania.
 4. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Organizator wykorzysta jedynie w celu realizacji uprawnień z Nagrody i koordynacji Konkursu, i nie będzie ich przetwarzał w jakikolwiek inny sposób. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną zniszczone niezwłocznie po upływie terminu na zgłaszanie przez nich roszczeń reklamacyjnych, a Zwycięzców, po zrealizowaniu Nagród lub upływie terminu na ich zrealizowanie, chyba że zostały udzielone odrębne zgody.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), tj. niezbędność w celu zrealizowania umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora w koordynowaniu przebiegu Konkursu.
 4. Ujawnienie danych osobowych w ramach Konkursu jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Dane osobowe uczestników będą udostępniane Kava Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach, sponsorom Nagród lub osobom działającym w ich imieniu oraz usługodawcom usług niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia konkursu, w tym dostawcom usług mailingowych, marketingowych, księgowych, prawnych, dostawcom płatności elektronicznych oraz wszelkim osobom upoważnionym przez Organizatora lub podmioty przetwarzające do przetwarzania danych w ich imieniu.
 6. Dane mogą być przekazywane do Państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednakże wyłącznie podmiotom, które wdrożyły wymogi zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych wynikające z Privacy Shield (na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 12 lipca 2016 r. wdrażającej umowę Privacy Shield). Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego od Organizatora za pośrednictwem e-maila, w taki sam sposób, w jaki możesz zażądać dostępu do danych osobowych.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, chyba że podstawa ta jest nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a wniesienie takiego sprzeciwu uniemożliwia Organizatorowi dalsze korzystanie z tych danych niezależnie od okoliczności oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy RODO.
 8. Realizacja uprawnień następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email Organizatora.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie firmy Localny Catering.
 2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków lub zasad Konkursu w granicach przewidzianych przepisami prawa, lecz w sposób niepogarszający warunków uczestnictwa.
 4. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku, kiedy takie naruszenie stanowiło będzie wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z Konkursem.