Przekonaj się jak smaczny może być każdy dzień!

zamów dietę

Polityka prywatności

obowiązująca od 31 grudnia 2019 r.

B&S Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), al. Tadeusza Kościuszki 9, KRS: 0000706758, NIP: 6292484277, będąca właścicielem portalu internetowego www.localnycatering.pl, świadcząca usługi sprzedaży cateringu dietetycznego, chroni prywatność osób korzystających z jej usług i ich danych osobowych.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z portalu internetowego www.localnycatering.pl, B&S Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęła niniejszą „Politykę Prywatności”, w której określone są: cele i zakres przetwarzanych danych osobowych, sposób ich ochrony, podstawy prawne przetwarzania oraz prawa osób, których dane dotyczą.

I Definicje

 1. Administrator – administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest spółka A B&S Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), al. Tadeusza Kościuszki 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000706758, NIP: 6292484277;
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej [art. 4 ust. 1) RODO], tj. osobie, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Klienci – wszelkie podmioty współpracujące z Administratorem, jego kontrahenci, na których rzecz Administrator świadczy swoje usługi oraz bezpośrednio związane z nimi usługi marketingowe, tejże osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, na rzecz której Sprzedawca dostarcza Towary lub świadczy Usługi elektroniczne na podstawie zawartej umowy;
 4. Konto – usługa elektroniczna utworzona i świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu, stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika w systemie teleinformatycznym dostarczanym przez Administratora;
 5. Profil – zbiór informacji dotyczących Użytkownika o charakterze osobowym i behawioralnym, gromadzony przez Administratora;
 6. Profilowanie – każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Administratora, która polega na wykorzystaniu danych zgromadzonych przez Administratora do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności ich analizy lub prognozy aspektów dotyczących danych zgromadzonych w ramach Profilu albo wnioskowania o cechach oraz czynnikach osobowych Użytkowników innych niż zgromadzone przez Administratora;
 7. Regulamin – regulamin określa zasady, zakres i warunki dokonywania transakcji w sklepie internetowym „Localny Catering”, dostępnym pod adresem internetowym http://localnycatering.pl/regulamin;
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).
 9. Serwis – portal internetowy należący do i zarządzany przez Administratora, w ramach którego Administrator świadczy swoje usługi, znajdujący się pod adresem: www.localnycatering.pl;
 10. Usługi – zespół usług świadczonych przez Administratora, w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, a także usługi marketingu bezpośredniego;
 11. Usługodawcy – wszelkie podmioty współpracujące z Administratorem, jego kontrahenci, które świadczą Administratorowi swoje usługi oraz bezpośrednio związane z nimi usługi marketingowe;
 12. Ustawienia – funkcja Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z Usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie zakresu i celów przetwarzania jego danych osobowych;
 13. Użytkownik –  Użytkownik zalogowany lub niezalogowany;
 14. Użytkownik zalogowany – osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług;
 15. Użytkownik niezalogowany – osoba fizyczna, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług, które nie wymagają założenia Konta.

II Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Bartosz Czerwiński.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących Użytkownikom praw, kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

 1. pod numerem telefonu +48 798 970 878
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@localnycatering.pl
 3. listownie, na adres: Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. Tadeusza Kościuszki 9.

III Zakres i cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników podane w trakcie rejestracji konta lub złożenia zamówienia przetwarzane są przez Administratora przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz wyłącznie w celu udostępnienia dostępu do funkcjonalności Serwisu, obsługi Konta klienta, realizacji procesu zamówienia oraz dostawy, świadczenia usług elektronicznych, realizacji procesu reklamacyjnego oraz ochrony praw Użytkownik związanych z rękojmią lub gwarancją.

Dane osobowe pozyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i będą wykorzystywane dla potrzeb realizacji procesu sprzedaży i zakupów. W przypadku  jednoosobowej działalności gospodarczej lub gdy reprezentujesz spółkę lub jednostkę organizacyjną – dane osobowe przetwarzamy również w celach podatkowych, prawnych i księgowych.

W związku z tym, że Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników i dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu zapewnienia przejrzystości informacji, pogrupowaliśmy je przez pryzmat celów przetwarzania danych.

Cel 1: Korzystanie z Serwisu, przeglądanie treści Serwisu

Rodzaje Usług:  Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i przeglądanie jego treści.

Zakres danych:  W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisach, w tym rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, tj.: dane dotyczące oglądanych podstron oferowanych w Serwisie, jak również dane dotyczące sesji urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID oraz informacje o urządzeniu, którego użyto do korzystania z Serwisu. 

Podstawa prawna:  niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

Cel 2: Założenie Konta, korzystanie z Konta

Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym w Serwisie, tj. adres e-mail, a także podanych w ramach Konta, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Cel 3: Korzystanie z Usług wymagających założenia Konta

Rodzaje Usług: Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zalogowanych w celu świadczenia Usług elektronicznych wymagających założenia i utrzymania Konta, takich jak: zarządzanie Kontem i Ustawieniami, zmiana danych zgromadzonych w Profilu, podgląd złożonych zamówień i zarządzanie nimi, podgląd historycznych zamówień, a także inne usługi określone szczegółowo w Regulaminie.

Zakres danych: Administrator przetwarza w powyższym celu następujące dane osobowe Użytkowników zalogowanych: adres e-mail, a w razie ich podania także imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Cel 4: Składanie zamówień, dokonywanie płatności ,dostawa

Rodzaje Usług: Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia im złożenia zamówień na oferowane przez Administratora produkty, a także opłacania dokonywanych zamówień za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności elektronicznych oraz dostawy towarów do wskazanego przez Użytkownika miejsca. 

Zakres danych: Administrator przetwarza w powyższym celu następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), informacja o Banku Użytkownik oraz numerze rachunku bankowego, .

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu oraz umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Cel 5: Statystyka popularności korzystania z poszczególnych funkcji i części Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu

Zakres danych:  W tych celach dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii zamówień oraz zakresu nabytych usług, dokonanych płatnościach, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki, sesji, oraz systemu operacyjnego Użytkowników.

Podstawa prawna:  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawianiu funkcjonalności Serwisu i ułatwianiu dostępu do jego funkcji.

Cel 6: Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych:  W tym celu Administrator może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika i zgromadzone w Profilu oraz dokumentacji wewnętrznej Administratora związanej z zawartą umową sprzedaży, takie jak: imię, nazwisko, adres dla doręczeń i PESEL (o ile zostały podane), dane dotyczące korzystania z Usług oraz podane w celu skorzystania z Usług, w szczególności opisane w Celu 2 i 4, a także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Cel 7: Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych:  W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika i zgromadzone w Profilu, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail, jak również dane dotyczące korzystania z Usług będących przyczyną skargi lub wniosku oraz podane w celu skorzystania z Usług, w szczególności opisane w Celu 2 lub 4, a także dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku, historia korespondencji prowadzonej przez Użytkownika z Administratorem.

Podstawa prawna:  niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonowania Usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami.

Cel 8: Marketing i remarketing

Rodzaj Usług: Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego usług lub produktów własnych, celem jak najlepszego dopasowania usług oferowanych Użytkownikom do ich aktualnych potrzeb.

Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane i zgromadzone w Profilu, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w przypadkach, w których została udzielona zgoda na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) oraz dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies w szczególności historię odwiedzonych podstron Serwisu, historię rezerwacji, kliknięcia w Serwisie, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące wyświetlania i korzystania z określonych usług w Serwisie, aktywność związaną z komunikacją z Administratorem.

Remarketing: W celu dotarcia do Użytkowników z komunikatami marketingowymi Administratora poza Serwisami, Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych Administratora, w tym informacji handlowych, na innych stronach niż Serwis. W tym celu zewnętrzni dostawcy (m.in. Google, Facebook) instalują np. odpowiedni kod, plik tekstowy lub piksel, aby pobrać informacje o aktywności w Serwisie. Informacje te dotyczą aktywności Użytkowników Serwisie, w szczególności historii odwiedzonych podstron Serwisu.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim usług lub produktów Administratora oraz w odpowiednich przypadkach – także zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Cel 9: Newsletter

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail, będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Localnego Cateringu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres kontakt@localnycatering.pl

Dane osobowe, które Administrator wykorzystuje w celach wskazanych powyżej nie będą wykorzystywane w innym celach bez uzyskania uprzedniej zgody. W szczególności dane osobowe nie będą przetwarzane bez wyraźnej zgody w celach marketingowych.

W serwisie Localny Catering, w każdym momencie istnieje możliwość cofnięcia zgody i rezygnacji z przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych, poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres kontakt@localnycatering.pl

IV Pliki cookies

W celu ułatwienia korzystania z Serwisu, Administrator może, za pośrednictwem Serwisu, instalować na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki tekstowe, zwane plikami cookies, których w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Użytkownika lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie. Stosowanie cookies ma na celu wyłącznie poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników.

Podanie przez Użytkownika danych objętych plikami cookies jest dobrowolne, a wyrazem takiej woli po stronie Użytkownika jest odpowiedni zestaw ustawień przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie z Serwisem.

Cele, w których Administrator używa pilków cookies, nie wymagają jednakże zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą. Wobec powyższego Administrator nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, wyłącznie po to, by zastosować się do RODO.

W związku z powyższym Administrator informuje o tym Użytkowników w niniejszej Polityce prywatności. W takich przypadkach zastosowania nie mają uprawnienia opisane w punkcie X, chyba że Użytkownik, którego dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących mu na mocy RODO, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających go zidentyfikować.

Podstawa prawna: art. 11 RODO.

Rodzaje cookies

Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

 1. sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 2. trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.

Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

 1. własne – ustawiane przez serwery internetowe naszych Serwisów,
 2. osób trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasze Serwisy.

Cele używania plików cookies

Optymalizacja korzystania z Serwisów (niezbędne i analityczne cookies)

Administrator używa własnych plików cookies w celu zapewnienia Użytkownikowi wygody korzystania z Serwisie, w tym w celu umożliwienia zapamiętania logowania Użytkownika z konkretnego urządzenia i braku konieczności ponawiania procedury logowania w Serwisie oraz ograniczania liczby emisji pojawiających się powiadomień (o aktualizacji polityki prywatności oraz wykorzystywaniu plików cookies). Administrator używa plików cookies także aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania preferencji Użytkownika.

Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisów (analityczne cookies)

Administrator używa plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics, Google Analytics 360) w celu liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcje Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają Administratorowi analizować wydajność Serwisu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcji i usług.

Śledzenie aktywności w Serwisach (analityczne cookies)

Administrator używa własnych plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika na potrzeby analizy aktywności Użytkownika w Serwisach, określenia jakie czynności podejmował Użytkownik na stronach Serwisów, w szczególności które podstrony wyświetlał Użytkownik i na których spędził najwięcej czasu. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają Administratorowi ocenić, czy przekaz kierowany do Użytkownika za pomocą Serwisu jest jasny, a Serwis nie wymaga żadnych zmian układu treści.

Rezygnacja z cookies

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies. 

W celu uzyskania dalszych informacji nt. możliwości rezygnacji z korzystania z plików cookies i usunięcia wszelkich plików cookies utworzonych przez Administratora, Administrator zachęca do skontaktowania się z nim w jeden z możliwych sposobów opisany w niniejszej polityce prywatności.

Użytkownik pozostaje uprawniony do wyłączenia obsługi mechanizmu Cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie lub zablokowanie Cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

V Obligatoryjność podawania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania

Podanie niektórych danych osobowych jest warunkiem skorzystania z Usług lub zawarcia umowy na odległość z Administratorem (dane wskazane w Celu 2, 3 lub 4). Dane obligatoryjne są oznaczone w Serwisie za pomocą gwiazdki [*]. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z oferowanych Usług. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

W zakresie danych osobowych, które są gromadzone automatycznie, ich podanie jest również dobrowolne, a wyrazem takiej woli po stronie Użytkownika jest odpowiedni zestaw ustawień przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie z Serwisem.

VI Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i Profilowanie

Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione starania, aby dopasować ofertę usług własnych oraz wszelkich komunikatów marketingowych kierowanych do Użytkowników do ich zainteresowań i preferencji. W tym celu dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które nie przybiera formy Profilowania.

Administrator zaznacza jednocześnie, iż targetowanie oraz personalizacja komunikacji marketingowej Administratora, w szczególności ofert oraz informacji handlowych, w oparciu o zebrane dane behawioralne (związane z zachowaniem Użytkowników i ich aktywnością w Serwisie, w szczególności historią odwiedzonych podstron), o ile nie jest efektem wnioskowania o innych cechach i czynnikach osobowych Użytkownika na podstawie danych zgromadzonych w Profilu, nie stanowi Profilowania.

Powyższe działania i podejmowanie decyzji ma charakter zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych – i występuje w sytuacji, kiedy określone działanie lub zaniechanie Użytkownika w Serwisie, powoduje wyświetlenie mu określonego komunikatu handlowego – tożsamego dla wszystkich Użytkowników, którzy zachowali się podobnie. Taki komunikat nie jest bowiem kierowany do Użytkownika w oparciu o założenie poczynione w zautomatyzowany sposób przez Administratora, a w związku z konkretnymi, dostarczonymi przez Użytkownika informacjami.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i podejmowanie decyzji, nie stanowi istotnego zagrożenia dla praw i wolności Użytkowników, nie wywołuje istotnych skutków prawnych wobec nich i nie jest nadmiernie uciążliwe, a w konsekwencji – nie istnieją przesłanki uniemożliwiające przyznanie interesom Administratora nadrzędnego charakteru.

Konsekwencjami zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych będzie wyłącznie zróżnicowanie kierowanych do Użytkowników komunikatów marketingowych, w zależności od podjętych przez nich ich aktywności w Serwisie. W związku z powyższym istnieje możliwość udostępnienia określonych rabatów handlowych wyłącznie ograniczonej grupie, która spełniła określone przesłanki. W konsekwencji będzie to powodowało niedostępność niektórych upustów i promocji dla pozostałych Użytkowników.

W związku z powyższym Użytkownikom przysługują dodatkowe prawa, opisane szczegółowo w punkcie X.

VII Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć ukończone 16 lat lub co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (opiekuna prawnego). Administrator nie zamierza w sposób świadomy gromadzić danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna.

VIII Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom w celu realizacji usług oferowanych w ramach Serwisu (w tym głównie w zakresie realizacji umowy sprzedaży na odległość). W zależności od okoliczności, podmioty te mogą podlegać poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników (administratorzy). Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom odbiorców:

1) Podmioty powiązane

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom powiązanym z Administratorem. Podmioty te stosują tożsame środki ochrony danych osobowych, zasady i cele ich przetwarzania, co Administrator, a w stosunku do udostępnianych danych występują jako administratorzy.

Lokalizacja. Podmioty powiązane mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

2) Usługodawcy

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wspierające prowadzoną przez niego działalność, np. dostawcom narzędzi marketingowych, księgowości, doradcom prawnym.

Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z usług podmiotów, które przetwarzają dane osobowe Użytkowników wyłącznie na jego zlecenie. Są to m.in. podmioty dostarczające usługi hostingowe, przestrzeń dyskową w chmurze, dostarczają systemy marketingowe (np. do wysyłki newsletterów i innych e-maili), do analizy ruchu w Serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych itp.

Aktualnie Administrator współpracuje z następującymi Usługodawcami, będącymi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe:

 • KAVA Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (KRS: 619192), hello@kavastudio.pl;
 • Igor Podlawski, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą: Igor Podlawski, przy al. Jana Pawła II 30/184, 43-100 Tychy, NIP: 6462914855;

Administratorzy. Administrator korzysta także z usług podmiotów, które nie działają wyłącznie na jego zlecenie i same ustalają cele oraz sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Są to podmioty świadczące głównie usługi rezerwacji pobytów w nieruchomościach zarządzanych przez Administratora kampanii remarketingowych oraz prowadzące badania statystyczne.

Aktualnie Administrator współpracuje z następującymi Usługodawcami, będącymi administratorami danych osobowych:

 • Facebook Ireland Limited,
 • Google LLC;
 • Bank BNP Paribas
 • Operator płatności elektronicznych Tpay S.A.
 • Masterlife

Lokalizacja. Usługodawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakże niektórzy spośród Usługodawców mogą mieć siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych osobowych poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy usług dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. W przypadkach, w których powyższe wymaganie nie zostało spełnione, Administrator zapewnia zgodność przetwarzania danych z RODO poprzez odbieranie od Użytkowników zgody na takie przekazanie, a w razie jej braku – wyłączenie danych osobowych takiego Użytkownika od przekazania do państwa trzeciego.

3) firmy przewozowe lub transportowe oraz zewnętrzni operatorzy płatności elektronicznych

Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Użytkownika w ramach Serwisu zamówienia, tejże bezpośrednio w celu opłacania dokonywanych zamówień za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności elektronicznych oraz dostawy towarów do wskazanego przez Użytkownika miejsca. 

4) Osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora

Administrator udostępnia dane osobowe wszelkim osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w jego imieniu, co wynika z faktu, iż na co dzień za działaniami Administratora stoją ludzie. 

5) Organy państwowe

Dane osobowe są udostępniane także wtedy, gdy zwrócą się o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policji, czy organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych (PUODO).

IX Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników zalogowanych są przechowywane przez Administratora przez cały okres posiadania Konta w Serwisie w celu świadczenia Usług, jak również do celów marketingowych. Po upływie 2 lat od usunięcia Konta dane Użytkowników, którzy złożyli zamówienia na produkty Administratora zostają usunięte, chyba że w tym terminie nastąpiła przerwa biegu okresu przedawnienia – w takim wypadku dane są usuwane po upływie okresu przedawnienia lub po całkowitym zaspokojeniu roszczeń Stron i braku możliwości wniesienia środków odwoławczych (zaskarżenia). Dane osobowe pozostałych Użytkowników zostają usunięte lub zanonimizowane z chwilą usunięcia Konta.

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowywane są przez czas odpowiadający ważności zapisanych na ich urządzeniach plików cookies, a jeżeli skorzystali z Usług – do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu Usług, z jakich skorzystali, w zależności od ich rodzaju.

X Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Administrator zapewnia realizację poniższych uprawnień Użytkownikom, poprzez skontaktowanie się z nim w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II. Dodatkowo niektóre z uprawnień mogą być zrealizowane przez Użytkowników zalogowanych poprzez odpowiednią zmianę Ustawień.

Prawo cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z Usług i funkcji Konta. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i jest nieodpłatne. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, które odbywa się na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą, na przykład w celu realizacji umowy między Administratorem, a Użytkownikiem.


Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym także zautomatyzowango, a w szczególności Profilowania, jeżeli przetwarzanie danych następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

Niezależnie od powyższego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym Profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych ofert w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów lub usług Administratora, jest traktowana jak sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym Profilowania w celach marketingowych i gwarantuje zaprzestanie ich dalszego przetwarzania w tym celu.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie wykazać innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, który wniósł sprzeciw, nadrzędnej wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, usunie niezwłocznie dane osobowe takiego Użytkownika.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie traktowane jako żądanie usunięcia Konta.

Prawo powyższe przysługuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opierało się przetwarzanie, a Administrator nie dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania;
 3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego przepisami obowiązującego prawa;

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Uprawnienie to przysługuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – ograniczenia dokonuje się na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – ograniczenia dokonuje się do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Każdy ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy i w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe określonej osoby, a jeżeli ma to miejsce, osoba ta ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o Profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych do państwa trzeciego;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania, uzupełnienia lub zaktualizowania podanych przez siebie danych osobowych. Wykonanie tego prawa jest możliwe z poziomu Konta, poprzez samodzielną zmianę Ustawień i weryfikację zakresu wprowadzonych w ramach Konta danych.

W odniesieniu do danych osobowych niedostępnych z poziomu Konta, Użytkownik ma prawo żądać od Administratora sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

Użytkownik ma prawo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Administrator przesyła dane w postaci pliku w formacie *.xls lub *.xml. Format ten jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.


Podstawa prawna: art. 20 RODO

Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora

W każdym przypadku, w którym następuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych (zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym Profilowanie), Użytkownik ma prawo do zakwestionowania decyzji podjętej w sposób wyłącznie zautomatyzowany, wyrażenia swojej opinii w przedmiocie podjętej decyzji i do żądania interwencji ludzkiej ze strony Administratora. Interwencja ludzka jest realizowana poprzez ponowną ocenę cech, czynników i przesłanek, jakie zostały uwzględnione przy zautomatyzowanym podjęciu decyzji przez upoważnioną przez Administratora osobę i wydanie decyzji innej, niż dotychczasowa lub jej podtrzymanie.

Prawo powyższe nie przysługuje w przypadku, gdy taka decyzja nie wywołuje Użytkownika żadnych skutków prawnych lub wpływ na jego sytuację jest znikomy.

Jeżeli natomiast decyzja podjęta w zautomatyzowany sposób: (i) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem, a Administratorem; (ii) nie jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; oraz (iii) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą – wyrazem powyższego prawa, przysługującego Użytkownikowi, jest prawo do niepodlegania w zupełności decyzjom podejmowanym w sposób wyłącznie zautomatyzowany. W razie wniesienia żądania skorzystania z niniejszego prawa, Administrator podejmuje wszelkie rozsądne środki, aby proces podejmowania decyzji nie pozostawał wyłącznie zautomatyzowany, tj. aby zapewnić obecność czynnika ludzkiego w co najmniej jednym z jego etapów.

Podstawa prawna: art. 22 RODO.

XI Czas reakcji

Jeżeli Użytkownik, korzystając z uprawnień opisanych w punkcie X, występuje do Administratora z odpowiednim żądaniem, Administrator niezwłocznie rozpatruje to żądanie pozytywnie lub negatywnie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – zachowanie miesięcznego terminu jest niemożliwe, Administrator dopełni obowiązku rozpatrzenia żądania w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistniałych okolicznościach.

XII Skargi i wnioski

Administrator zachęca do zadawania pytań i składania wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz realizacji przysługujących im uprawnień.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli zdaniem Użytkownika przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje w zbyt szerokim zakresie (w sposób nieadekwatny) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo do złożenia skargi

Jeżeli Użytkownik uzna, że Administrator naruszył reguły przetwarzania danych osobowych, ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

XIII Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator i podmioty, z którymi współpracuje, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym, przetwarzanym w ramach Serwisu, m.in.  poprzez zastosowanie szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji, logowania, składania zamówienia i dokonywania płatności, co zapewnia ochronę wprowadzanych danych uwierzytelniających oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. Środki te obejmują zarówno zabezpieczenia techniczne, jak i proceduralne.

Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zmierzają do zapewnienia kompleksowej ochrony bezpieczeństwa danych osobowych przed ich zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

XIV Zmiany do Polityki Prywatności

Stosownie do potrzeb Administrator możemy zmieniać i aktualizować Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej Serwisu lub poprzez wiadomość e-mail nadaną do Użytkowników.