Przekonaj się jak smaczny może być każdy dzień!

zamów dietę

Regulamin cateringu dietetycznego Localny Catering

I. Wprowadzenie

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.localnycatering.pl (zwanego dalej „Sprzedawcą” lub „Cateringiem”) jest firma B&S Partners sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy al. Tadeusza Kościuszki 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000706758, NIP: 6292484277, REGON 368855890, telefon: +48 798 970 878, poczta elektroniczna: kontakt@localnycatering.pl.

Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.


II. Definicje pojęć

 1. Sprzedawca –  B&S Partners sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej kod 41-300 przy alei Tadeusza Kościuszki 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000706758, NIP: 6292484277, REGON 368855890, telefon: +48 798 970 878, poczta elektroniczna: kontakt@localnycatering.pl.
  Sprzedawca jest stroną umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji zawartej umowy.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.localnycatering.pl.
 5. Produkt lub dieta – zestaw przygotowanych przez sprzedawcę od 4 do 6 posiłków o łącznej kaloryczności do 4000 kcal, odbierany osobiście lub dostarczany do klienta.
 6. Strefa dowozu – obszar dostaw wynoszący 30 km od Centrum Dąbrowy Górniczej. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. W sytuacji braku możliwości realizacji dostawy pod wskazany adres, Klient zostaje o tym poinformowany.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Cennik – cennik usług i diet/produktów dostępny w Serwisie Internetowym.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
 13. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 14. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

III. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

  1) Imię i nazwisko – w celu weryfikacji płatności, uwag klienta, korespondencji e-mail, dokonywania zmian w zamówieniu i dostawach
  2) Adres e-mail – w celu kontaktu z klientem, rozliczaniu zamówień oraz informowaniu o zaistniałych zmianach
  3) Numer telefonu – w celu informowania klienta o trudnościach w dostawie, zmianach w zamówieniu czy też różnych innych trudnościach z wykonaniem zamówienia.
  4) Adres – w celu dostarczenia klientowi zamówienia lub korespondencji listownej.
 4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności”.
 5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), a także są cenami brutto.


IV. Zamówienie Produktu

 1. Klient składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Zamówienie diety następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.localnycatering.pl.
  Po wypełnieniu formularza zamówienia, Sprzedawca może się kontaktować z klientem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów zamówienia.
 3. Pierwsza dostawa posiłków następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne informacje oraz przeciwwskazania mogące mieć wpływ na dobór diety, a w szczególności informacje o: wszystkich chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym;  cukrzycy; nietolerancji laktozy; zażywaniu leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie lub wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; alergii.
 5. W przypadku zatajenia przez Klienta jakichkolwiek problemów zdrowotnych i przeciwwskazań wymienionych w ust 4. powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych diet.
 6. W przypadku osób chorych lub osób, u których występują problemy zdrowotne zaleca się przed przystąpieniem do stosowania diety – konsultację z lekarzem.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów stosowanej diety.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości odmówienia realizacji zamówienia.
 9. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
  1. telefonicznie pod numerem +48 798 970 878
  2. drogą elektroniczną na adres kontakt@localnycatering.pl
  3. za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym
 10. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, kaloryczność posiłków wchodzących w jej skład oraz dni, w które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu.
 11. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 12. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
 13. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 14. Klient ma prawo zamówienia maksymalnie jednego produktu jako zestaw próbny. Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w najkrótszym okresie czasowym.


V. Dostawa produktu

 1. Dostawa zamówienia na następny dzień odbywa się w dni robocze od 18:00 do 8:00 rano zgodnie z harmonogramem trasy.
 2. Szczegóły dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie.
 3. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością uniemożliwiającą dostarczenie zamówienia Klientowi, jego przedmiot uznaje się za skutecznie dostarczony.
 4. Wszelkie zmiany w zamówieniu należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę zamówienia.
 5. Zmiany zgłoszone po upływie terminów wskazanych w ust. 5 powyżej nie zostaną zrealizowane.

VI. Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez BNP Paribas o numerze: 70 1750 0012 0000 0000 3984 9062
  2. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.
 2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

VII. Odstąpienie od Umowy

 1. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy. (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia)


VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać mailowo na adres kontakt@localnycatering.pl, w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji załączając plik reklamacyjny do pobrania poniżej. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12:00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
  2. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji
 3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 -2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

IX Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

X Prawa Konsumenta

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707


XI Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu

XII Prawa Autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


XIII Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 roku.